#226. COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên a_1,a_2,…,a_n . Hãy in ra dãy a_i tăng dần.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (100≤n≤10^6) ;
  • Dòng tiếp theo là n số nguyên không âm a_1,a_2,…,a_n\ (0≤a_i<100) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra n số nguyên dương là dãy a sau khi sắp tăng dần.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
100
63 25 73 1 98 73 56 84 86 57 16 83 8 25 81 56 9 53 98 67 99 12 83 89 80 91 39 86 76 85 74 39 25 90 59 10 94 32 44 3 89 30 27 79 46 96 27 32 18 21 92 69 81 40 40 34 68 78 24 87 42 69 23 41 78 22 6 90 99 89 50 30 20 1 43 3 70 95 33 46 44 9 69 48 33 60 65 16 82 67 61 32 21 79 75 75 13 87 70 33
Dữ liệu ra:
1 1 3 3 6 8 9 9 10 12 13 16 16 18 20 21 21 22 23 24 25 25 25 27 27 30 30 32 32 32 33 33 33 34 39 39 40 40 41 42 43 44 44 46 46 48 50 53 56 56 57 59 60 61 63 65 67 67 68 69 69 69 70 70 73 73 74 75 75 76 78 78 79 79 80 81 81 82 83 83 84 85 86 86 87 87 89 89 89 90 90 91 92 94 95 96 98 98 99 99