Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 50 94 53.19%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 80 127 62.99%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 66 190 34.74%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 44 141 31.21%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 78 111 70.27%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 37 52 71.15%
241 XEPGACH - Xếp gạch 31 54 57.41%
243 DANCE - Khiêu vũ 63 145 43.45%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 36 60 60.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 46 177 25.99%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 44 185 23.78%
248 PHU - Đoạn phủ 53 108 49.07%
269 OLYMPIAD 76 334 22.75%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 79 211 37.44%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 45 203 22.17%
379 NUMTRANS - Ghép số 94 158 59.49%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 35 71 49.30%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 72 191 37.70%
455 FANUMBER - Số độc thân 88 258 34.11%
458 HFNUMBER - Số có bạn 92 281 32.74%
600 HEIGHT 49 171 28.65%
607 MAKERECT 31 99 31.31%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 11 43 25.58%
632 TRICOUNT 30 110 27.27%
646 TGD 16 57 28.07%