Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 259 648 39.97%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 111 234 47.44%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 116 207 56.04%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 128 233 54.94%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 154 536 28.73%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 325 22.46%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 99 172 57.56%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 66 119 55.46%
241 XEPGACH - Xếp gạch 47 101 46.53%
243 DANCE - Khiêu vũ 112 387 28.94%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 51 99 51.52%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 102 436 23.39%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 92 312 29.49%
248 PHU - Đoạn phủ 101 269 37.55%
269 OLYMPIAD 99 510 19.41%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 102 280 36.43%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 131 524 25.00%
379 NUMTRANS - Ghép số 220 362 60.77%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 73 164 44.51%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 120 266 45.11%
455 FANUMBER - Số độc thân 146 642 22.74%
458 HFNUMBER - Số có bạn 151 632 23.89%
600 HEIGHT 105 344 30.52%
607 MAKERECT 75 197 38.07%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 18 60 30.00%