Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 96 258 37.21%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 72 169 42.60%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 54 99 54.55%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 97 156 62.18%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 83 254 32.68%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 48 214 22.43%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 82 121 67.77%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 39 58 67.24%
241 XEPGACH - Xếp gạch 32 55 58.18%
243 DANCE - Khiêu vũ 81 211 38.39%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 41 83 49.40%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 53 196 27.04%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 186 24.19%
248 PHU - Đoạn phủ 56 121 46.28%
269 OLYMPIAD 86 379 22.69%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 81 214 37.85%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 47 217 21.66%
379 NUMTRANS - Ghép số 98 164 59.76%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 38 76 50.00%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 80 207 38.65%
455 FANUMBER - Số độc thân 106 324 32.72%
458 HFNUMBER - Số có bạn 130 515 25.24%
600 HEIGHT 55 207 26.57%
607 MAKERECT 32 100 32.00%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 44 27.27%