Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 175 303 57.76%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 171 563 30.37%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
243 DANCE - Khiêu vũ 149 397 37.53%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 95 366 25.96%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 56 274 20.44%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
269 OLYMPIAD 102 576 17.71%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 100 368 27.17%
379 NUMTRANS - Ghép số 140 228 61.40%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 100 247 40.49%
455 FANUMBER - Số độc thân 125 460 27.17%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 582 24.74%
600 HEIGHT 79 344 22.97%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 49 24.49%