Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 32 73 43.84%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 62 103 60.19%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 54 144 37.50%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 40 123 32.52%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 68 94 72.34%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 33 48 68.75%
241 XEPGACH - Xếp gạch 28 49 57.14%
243 DANCE - Khiêu vũ 48 121 39.67%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 34 54 62.96%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 33 130 25.38%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 40 149 26.85%
248 PHU - Đoạn phủ 39 72 54.17%
269 OLYMPIAD 61 266 22.93%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 67 175 38.29%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 35 179 19.55%
379 NUMTRANS - Ghép số 55 77 71.43%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 32 65 49.23%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 60 176 34.09%
455 FANUMBER - Số độc thân 42 164 25.61%
458 HFNUMBER - Số có bạn 60 195 30.77%
600 HEIGHT 31 127 24.41%
607 MAKERECT 25 63 39.68%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 8 39 20.51%
632 TRICOUNT 21 68 30.88%
646 TGD 13 52 25.00%