Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 179 400 44.75%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 88 198 44.44%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 101 179 56.42%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 119 194 61.34%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 124 383 32.38%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 71 278 25.54%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 91 147 61.90%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 64 53.13%
243 DANCE - Khiêu vũ 99 280 35.36%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 44 87 50.57%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 64 238 26.89%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 46 195 23.59%
248 PHU - Đoạn phủ 57 124 45.97%
269 OLYMPIAD 92 468 19.66%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 89 250 35.60%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 92 334 27.54%
379 NUMTRANS - Ghép số 124 211 58.77%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 67 133 50.38%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 110 248 44.35%
455 FANUMBER - Số độc thân 111 399 27.82%
458 HFNUMBER - Số có bạn 142 580 24.48%
600 HEIGHT 61 239 25.52%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%