Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%