Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 102 436 23.39%
897 SANNEN - San nền 15 33 45.45%