Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 96 374 25.67%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%