Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 98 384 25.52%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%