Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 63 229 27.51%
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%