Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 103 397 25.94%
897 SANNEN - San nền 28 75 37.33%