Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
255 ZSUM - ZERO SUM 82 298 27.52%
256 TBC - Dãy số 48 231 20.78%
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
258 PANCAKES - Làm bánh 45 109 41.28%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
628 POTTERY 44 130 33.85%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
839 KRYP6 15 41 36.59%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 31 62 50.00%
888 MAYUI - Máy ủi 16 22 72.73%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%