Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 73 282 25.89%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 303 28.38%
256 TBC - Dãy số 50 233 21.46%
257 SEQ - Dãy số 125 541 23.11%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 116 292 39.73%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 315 575 54.78%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 206 576 35.76%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 155 445 34.83%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%
628 POTTERY 49 168 29.17%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 92 27.17%
839 KRYP6 19 77 24.68%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 34 66 51.52%
888 MAYUI - Máy ủi 32 78 41.03%
897 SANNEN - San nền 13 28 46.43%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 2 20 10.00%