Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
257 SEQ - Dãy số 142 663 21.42%