Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
257 SEQ - Dãy số 125 531 23.54%