#257. SEQ - Dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy gồm 𝑛 số nguyên A=(a_1,a_2,…,a_n) và một số nguyên k .

Hãy xác định xem trong dãy 𝐴 có tồn tại hai phần tử a_p,a_q ở hai vị trí khác nhau p ≠ q a_p-a_q=k hay không.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên 𝑛 k\ (2 ≤n≤10^5, |k| ≤ 2\times 10^9) ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (∀i:|a_i| ≤ 2\times 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra hai chỉ số p,q tìm được. Nếu không tồn tại cặp số thỏa mãn yêu cầu, ghi ra hai số 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 88
11 33 55 99 33 77 99
Dữ liệu ra:
7 1