Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2 HELLO - Hello, World! 412 705 58.44%
4 QUINE - Hack não!!! 59 317 18.61%
14 HY007 6 24 25.00%
19 HY012 1 9 11.11%
189 TABLE - Xếp đá 84 203 41.38%
257 SEQ - Dãy số 91 347 26.22%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 88 214 41.12%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 49 99 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 59 118 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 48 129 37.21%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 46 148 31.08%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 114 22.81%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 28 51 54.90%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 40 131 30.53%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 6 18 33.33%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 6 6 100.00%
473 DPWATER – Cấp nước 18 28 64.29%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 19 50 38.00%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 41 112 36.61%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 24 92 26.09%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 34 57 59.65%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 97 232 41.81%