Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2 HELLO - Hello, World! 491 863 56.89%
4 QUINE - Hack não!!! 71 437 16.25%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 79 16.46%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 34 77 44.16%
189 TABLE - Xếp đá 100 245 40.82%
257 SEQ - Dãy số 117 508 23.03%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 100 255 39.22%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 65 128 50.78%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 62 124 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 50 139 35.97%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 119 21.85%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 45 111 40.54%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 89 245 36.33%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 7 19 36.84%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 6 6 100.00%
473 DPWATER – Cấp nước 19 30 63.33%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 56 187 29.95%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 29 115 25.22%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 189 414 45.65%