Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2 HELLO - Hello, World! 594 1005 59.10%
4 QUINE - Hack não!!! 94 643 14.62%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 16 119 13.45%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 7 39 17.95%
189 TABLE - Xếp đá 106 255 41.57%
257 SEQ - Dãy số 132 617 21.39%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 154 402 38.31%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 91 186 48.92%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 53 222 23.87%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 54 164 32.93%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 56 139 40.29%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 99 281 35.23%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 15 58 25.86%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 31 32.26%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 49 69.39%
473 DPWATER – Cấp nước 21 37 56.76%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 247 27.53%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%