Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2 HELLO - Hello, World! 333 562 59.25%
4 QUINE - Hack não!!! 44 211 20.85%
14 HY007 1 4 25.00%
19 HY012 0.00%
189 TABLE - Xếp đá 79 192 41.15%
257 SEQ - Dãy số 68 249 27.31%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 61 171 35.67%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 42 86 48.84%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 42 76 55.26%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 44 121 36.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 27 114 23.68%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 24 111 21.62%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 26 47 55.32%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 32 107 29.91%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 6 39 15.38%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 5 17 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 4 4 100.00%
473 DPWATER – Cấp nước 17 26 65.38%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 10 37 27.03%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 26 70 37.14%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 20 85 23.53%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 30 51 58.82%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 47 103 45.63%