#441. DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xâu ký tự X được gọi là xâu con của xâu ký tự Y nếu ta có thể xoá đi một số ký tự trong xâu Y để được xâu X . Một xâu được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc xâu này từ phải sang trái cũng thu được xâu ban đầu.

Bài toán: Cho một xâu ký tự S (chỉ gồm các ký tự chữ cái latin) hãy tìm một xâu con đối xứng dài nhất của xâu S .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu S .

Dữ liệu ra:

  • Mộ dòng duy nhất là xâu con đối xứng dài nhất của S . Nếu có nhiều kết quả, chỉ cần in ra một kết quả bất kỳ.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
lmevxeyzl
Dữ liệu ra:
level

Giới hạn:

  • Độ dài xâu S không quá 2000 ký tự.