#540. STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Đồ thị có hướng G(V, E) được gọi là liên thông (strongly connected) nếu giữa mọi cặp đỉnh của G luôn tồn tại đường đi (định hướng).

Cho đồ thị có hướng G = (V, E) , U là một tập con của V . Ta nói U là một thành phần liên thông mạnh của G nếu hạn chế của G trên tập U : G_U = (U, E_U) là một đồ thị liên thông mạnh.

Bài toán: Cho đồ thị có hướng G(V, E) n đỉnh và m cung. Hãy tìm các thành phần liên thông mạnh của G .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên n m là số đỉnh và số cung của đồ thị G ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số u, v cho biết một cung nối từ u tới v trong G .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương C là số thành phần liên thông mạnh trong G ;
  • C dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một thành phần liên thông mạnh theo khuôn dạng: Số v đầu là số đỉnh của thành phần liên thông mạnh, v số tiếp theo là danh sách các đỉnh của thành phần liên thông đó.

Hai số trên cùng một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 8
1 2
2 3
2 5
3 1
3 4
4 6
5 4
6 5
Dữ liệu ra:
2
3 1 2 3
3 4 5 6

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 1000; 0 ≤ m ≤ \frac{n(n – 1)}{2} .