Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 26 68 38.24%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 294 30.95%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 150 368 40.76%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 55 98 56.12%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 98 173 56.65%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 199 465 42.80%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 55 40.00%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 39 194 20.10%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 38 178 21.35%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 37 110 33.64%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 147 12.24%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
2000 APPLE 3 10 30.00%