Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 190 386 49.22%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 241 518 46.53%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 40 179 22.35%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
2000 APPLE 2 22 9.09%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 63 152 41.45%
5148 Traveling - Du lịch 40 89 44.94%