Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 10 37 27.03%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 26 70 37.14%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 20 85 23.53%
537 BAODONG – Bao đóng 11 12 91.67%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 59 129 45.74%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 30 51 58.82%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 23 46 50.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 41 29.27%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 11 23 47.83%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 92 187 49.20%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 6 9 66.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 2 6 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 16 27 59.26%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 10 33 30.30%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 11 39 28.21%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 15 52 28.85%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 15 46 32.61%
1369 BIC - Đua xe đạp 11 90 12.22%
1370 CTREE - Tâm của cây 7 20 35.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 9 16 56.25%
2000 APPLE 2 9 22.22%