Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 20 52 38.46%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 41 115 35.65%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 28 104 26.92%
537 BAODONG – Bao đóng 14 15 93.33%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 94 209 44.98%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 35 58 60.34%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 55 100 55.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 43 27.91%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 144 306 47.06%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 22 39 56.41%
575 HOUSE - Robot xây nhà 3 33 9.09%
576 COMNET - Mạng máy tính 22 34 64.71%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 16 39 41.03%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 28 108 25.93%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 20 86 23.26%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 28 80 35.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 14 96 14.58%
1370 CTREE - Tâm của cây 15 40 37.50%
1371 SLOW - Chậm chạp 12 22 54.55%
2000 APPLE 2 9 22.22%