#2000. APPLE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 02

Bờm mới tiến hành thu hoạch vườn táo và hái được một giỏ gồm n quả táo. Bờm là người rất hào phóng, vì thế mỗi lần gặp một người bạn, Bờm lại nhìn vào giỏ táo và chia cho bạn mình một nửa. Thế nhưng Bờm không yêu quí các bạn của mình như nhau, vì thế đối với một số bạn nó chỉ chia cho một nửa quả táo, còn một số bạn khác Bờm lại chia cho nửa số lượng quả táo mà Bờm hiện có. Ngoài ra do rất vụng về nên Bờm chỉ biết chia đôi một quả táo. Vì thế, mỗi lần gặp một người bạn, nếu số lượng táo còn trong giỏ không là số nguyên, Bờm sẽ phải cho bạn mình một nửa quả táo.

Biết rằng buổi sáng Bờm có n quả táo và trong ngày Bờm gặp k người bạn, hãy xác định xem cuối ngày Bờm có thể còn bao nhiêu quả táo.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương n và k (1≤n,k≤1000) .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu tiên ghi m là số lượng cách trả lời cho câu hỏi “cuối ngày Bờm có thể còn bao nhiêu quả táo?”
  • Dòng thứ hai ghi m số thực được xếp theo thứ tự tăng dần là các câu trả lời có thể. Các số thực trong dòng này phải được ghi với một chữ số sau dấu chấm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 1
Dữ liệu ra:
2
3.0 5.5
Dữ liệu vào:
3 2
Dữ liệu ra:
2
1.0 2.0