Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 81 25.93%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 22 50 44.00%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 98 176 55.68%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 22 76 28.95%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 16 24 66.67%
504 GOLFYARD – Sân Golf 13 35 37.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 16 33 48.48%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 12 37 32.43%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 13 92.31%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 57 149 38.26%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 54 119 45.38%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 36 66 54.55%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 2 7 28.57%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 33 117 28.21%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 19 91 20.88%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%