Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 105 20.00%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 84 41.67%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 160 304 52.63%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 26 43 60.47%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 24 52 46.15%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 16 50 32.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 17 70.59%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 78 197 39.59%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 147 49.66%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 62 153 40.52%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%