Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 84 26.19%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 10 18 55.56%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 25 55 45.45%
484 SPLITSTR – Tách xâu 17 72 23.61%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 12 36 33.33%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 105 187 56.15%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 24 78 30.77%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 18 35 51.43%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 20 40 50.00%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 59 32.20%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 17 76.47%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 59 151 39.07%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 57 126 45.24%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 26 69 37.68%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 3 9 33.33%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 94 22.34%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%