Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 7 11 63.64%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 9 86 10.47%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 11 32 34.38%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 10 20 50.00%
484 SPLITSTR – Tách xâu 8 25 32.00%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 7 10 70.00%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 40 74 54.05%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 14 47 29.79%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 14 21 66.67%
504 GOLFYARD – Sân Golf 10 27 37.04%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 13 22 59.09%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 12 24 50.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 10 11 90.91%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 37 75 49.33%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 37 80 46.25%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 23 41 56.10%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 22 58 37.93%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 17 44 38.64%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 28 52 53.85%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 0 0 -
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 10 22 45.45%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 15 60 25.00%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 15 73 20.55%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 4 11 36.36%