Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 17 66 25.76%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 15 183 8.20%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 13 33 39.39%
484 SPLITSTR – Tách xâu 9 29 31.03%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 9 13 69.23%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 64 117 54.70%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 16 54 29.63%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 15 22 68.18%
504 GOLFYARD – Sân Golf 13 35 37.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 15 24 62.50%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 12 37 32.43%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 13 92.31%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 49 121 40.50%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 44 98 44.90%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 28 50 56.00%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 24 64 37.50%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 21 53 39.62%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 31 57 54.39%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 1 3 33.33%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 24 85 28.24%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 18 83 21.69%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 6 13 46.15%