#524. QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử a_1, a_2, …, a_n . Ta gọi:

q\left( {x,y} \right) = \mathop {\max }\limits_{x \le i \le j \le y} \left( {{a_i} + {a_{i + 1}} + ... + {a_j}} \right)

Cho m truy vấn dạng x, y . Hãy đưa ra giá trị q(x, y) cho mỗi truy vấn.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n m ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, …, a_n ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương x, y .

Dữ liệu ra:

  • Gồm m dòng, dòng thứ i là kết quả của truy vấn i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 1
-1 2 3
1 2
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

  • 1 ≤ n, m ≤ 10^5, |a_i| ≤ 10^4, 1 ≤ x ≤ y ≤ n .