Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 81 185 43.78%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 223 57.40%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 172 42.44%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 53 85 62.35%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 34 95 35.79%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 101 210 48.10%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 50 125 40.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 28 59 47.46%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 44 150 29.33%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 36 154 23.38%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 37 84 44.05%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 32 82 39.02%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 18 50 36.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 22 59 37.29%
648 BTOWER 15 52 28.85%
848 SALEOFF - Khuyến mại 19 30 63.33%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 66 120 55.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%