Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 64 153 41.83%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 109 195 55.90%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 61 156 39.10%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 58 128 45.31%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 21 73 28.77%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 105 34.29%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 27 71 38.03%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 95 23.16%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 24 62 38.71%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 18 50 36.00%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 9 26 34.62%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
648 BTOWER 8 24 33.33%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
1147 MONEY - Máy in tiền 7 9 77.78%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 84 59.52%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 14 57 24.56%