Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 40 91 43.96%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 65 118 55.08%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 50 125 40.00%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 46 102 45.10%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 29 53 54.72%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 13 55 23.64%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 64 147 43.54%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 26 69 37.68%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 22 62 35.48%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 31 57 54.39%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 25 88 28.41%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 18 83 21.69%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 16 44 36.36%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 14 43 32.56%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 6 6 100.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 12 15 80.00%
648 BTOWER 6 16 37.50%
848 SALEOFF - Khuyến mại 10 21 47.62%
1147 MONEY - Máy in tiền 6 8 75.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 0 3 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 38 18.42%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 26 40 65.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%