Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 60 144 41.67%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 99 177 55.93%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 57 149 38.26%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 54 119 45.38%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 37 67 55.22%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 19 71 26.76%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 76 168 45.24%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 33 117 28.21%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 19 91 20.88%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 22 59 37.29%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 16 46 34.78%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 25 32.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 13 41 31.71%
648 BTOWER 7 22 31.82%
848 SALEOFF - Khuyến mại 10 21 47.62%
1147 MONEY - Máy in tiền 7 9 77.78%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 0 5 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 37 54 68.52%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%