Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 87 205 42.44%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 79 198 39.90%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 74 148 50.00%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 26 97 26.80%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 112 262 42.75%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 64 158 40.51%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 15 44 34.09%
648 BTOWER 8 32 25.00%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 43 78 55.13%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%