Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 80 172 46.51%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 60 117 51.28%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 105 27.62%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 122 276 44.20%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 77 192 40.10%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 40 140 28.57%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%