Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 66 158 41.77%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 111 197 56.35%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 61 156 39.10%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 58 128 45.31%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 21 73 28.77%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 105 34.29%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 27 71 38.03%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 95 23.16%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 24 62 38.71%