Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 223 57.40%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 101 210 48.10%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 50 125 40.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 28 59 47.46%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 37 84 44.05%