Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 99 205 48.29%