Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 105 27.62%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 122 276 44.20%