#512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử a_1, a_2, …, a_n Q truy vấn. Mỗi truy vấn có một trong hai dạng:

  • Dạng 1:1\ i\ x: cộng vào số ở vị trí i giá trị x (tức là a_i = a_i + x );
  • Dạng 2:2\ u\ v: Tìm tổng các số trong đoạn [u, v] (tức là tổng a_u + a_{u + 1} + … + a_v ).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n Q ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, …, a_n ;
  • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 3 số nguyên mô tả một truy vấn.

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng nhiều số nguyên, mỗi số là câu trả lời cho truy vấn loại 2 (theo đúng thứ tự thực hiện các truy vấn), hai số liên tiếp ghi cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 3
2 -1 5 3 -3
2 1 4
1 3 2
2 2 5
Dữ liệu ra:
9 6

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^5; 1 ≤ u ≤ v ≤ n; 1 ≤ Q ≤ 10^5; |x|, |a_i| ≤ 10^4 .