Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 47 190 24.74%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 60 144 41.67%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 99 177 55.93%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 76 168 45.24%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 33 62 53.23%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 2 7 28.57%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 16 46 34.78%
648 BTOWER 7 22 31.82%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 12 37 32.43%