Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 36 159 22.64%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 40 91 43.96%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 65 118 55.08%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 64 147 43.54%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 26 69 37.68%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 22 62 35.48%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 31 57 54.39%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 1 3 33.33%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 14 43 32.56%
648 BTOWER 6 16 37.50%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 2 4 50.00%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 3 4 75.00%