Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 56 208 26.92%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 93 214 43.46%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 164 310 52.90%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 118 270 43.70%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 73 182 40.11%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 38 136 27.94%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
648 BTOWER 8 32 25.00%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 18 50 36.00%