Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 51 196 26.02%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 73 167 43.71%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 238 53.78%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 82 184 44.57%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 99 39.39%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 25 97 25.77%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 19 49 38.78%
648 BTOWER 7 22 31.82%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 26 11.54%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 15 44 34.09%