Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 29 126 23.02%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 35 81 43.21%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 40 74 54.05%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 28 106 26.42%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 22 58 37.93%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 17 44 38.64%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 28 52 53.85%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 0 0 -
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 11 29 37.93%
648 BTOWER 3 7 42.86%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 2 4 50.00%
10041 BITSMIQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 2 3 66.67%