Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 81 185 43.78%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 223 57.40%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 101 210 48.10%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 50 125 40.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 32 82 39.02%
648 BTOWER 15 52 28.85%
5119 RANGESUM - Truy vấn tổng đoạn con 15 25 60.00%