Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 40 140 28.57%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 60 38.33%
5137 COLORFUL - Đa sắc 5 36 13.89%