Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 87 217 40.09%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 79 168 47.02%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 74 184 40.22%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 161 30.43%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 17 46 36.96%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 48 131 36.64%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 20 72 27.78%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%