Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 166 312 53.21%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 58 39.66%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 17 46 36.96%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%