Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 15 44 34.09%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%