Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 30 87 34.48%
484 SPLITSTR – Tách xâu 32 111 28.83%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 14 39 35.90%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 223 57.40%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 35 78 44.87%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 34 86 39.53%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 32 82 39.02%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 18 50 36.00%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 22 59 37.29%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 92 325 28.31%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 46 83 55.42%
594 SCHOOL - Đường đến trường 50 173 28.90%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 33 75.76%
649 TRAVELAB 16 25 64.00%
687 RELAY - Đua bò 10 24 41.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%
831 MINING - Đào vàng 18 98 18.37%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 48 0.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1175 MOU - Leo núi 7 11 63.64%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 3 0.00%
1195 BALLOON - Bóng bay 7 16 43.75%
1196 BRIDGE - Cầu đá 28 66 42.42%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%