Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 45 60.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 17 46 36.96%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
594 SCHOOL - Đường đến trường 70 276 25.36%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%