Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 34 83 40.96%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 26 83 31.33%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 20 33 60.61%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 21 43 48.84%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 16 50 32.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%