#507. TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước M×N , trên các ô của bảng có ghi một trong 3 chữ cái A, B, C . Hãy đếm số hình chữ nhật có cạnh song song với cạnh của bảng và có đúng 2 trong 3 ký tự A, B, C .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương M N (là số hàng và số cột của HCN);
  • M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một xâu có độ dài N chỉ chứa các chữ cái A, B, C mô tả dòng thứ i của bảng.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương duy nhất là số HCN thỏa yêu cầu bài toán đếm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 3
ABC
AAA
BBC
ABC
Dữ liệu ra:
28

Giới hạn:

  • 1 ≤ m, n ≤ 1000 .