#505. MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một bảng kích thước M\times N , được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột. Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1 . Các dòng của bảng được đánh số 1, 2..., M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2..., N theo thứ tự từ trái qua phải.

Hãy tìm một hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

  • Hình chữ nhật đó chỉ gồm các số 1 ;
  • Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng;
  • Diện tích hình chữ nhật là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương M N (là số hàng và số cột của HCN);
  • M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một xâu có độ dài N chỉ chứa các số 0 1 mô tả dòng thứ i của bảng.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương duy nhất là diện tích lớn nhất của HCN thỏa yêu cầu bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 8
00010000
00111000
11111110
00111000
Dữ liệu ra:
9
Giải thích:
  • HCN có diện tích lớn nhất có tọa độ trái trên là (2, 2) , phải dưới là (4, 5) tổng diện tích là 9 ô đơn vị.

Giới hạn:

  • 1 ≤ m, n ≤ 10^3 .