Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 13 37 35.14%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 173 325 53.23%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 98 30.61%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 28 107 26.17%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 94 232 40.52%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 82 174 47.13%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 62 119 52.10%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 53 166 31.93%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 121 18.18%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%