#509. ITQMAX – Truy vấn Maximum

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử a_1, a_2, …, a_n Q truy vấn. Mỗi truy vấn có một trong hai dạng:

  • Dạng 1:\ 1\ i\ x: thay số ở vị trí i bằng giá trị mới x (tức là a_i = x );
  • Dạng 2:\ 2\ u\ v: Tìm giá trị lớn nhất của các số trong đoạn [u, v] (tức là số lớn nhất trong các số a_u, a_{u + 1}, …, a_v .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n Q ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, …, a_n ;
  • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng là ba số nguyên mô tả một truy vấn.

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng nhiều số nguyên, mỗi số là câu trả lời cho truy vấn loại 2 (theo đúng thứ tự thực hiện các truy vấn), hai số liên tiếp ghi cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 3
2 -1 5 3 -3
2 1 4
1 3 2
2 2 5
Dữ liệu ra:
5 3

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^6; 1 ≤ u ≤ v ≤ n; 1 ≤ Q ≤ 10^5; |x|, |a_i| ≤ 10^9 .