Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 73 172 42.44%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 53 85 62.35%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 34 95 35.79%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 22 59 37.29%
848 SALEOFF - Khuyến mại 20 36 55.56%
1208 PAY - Mua hàng 18 27 66.67%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%
5118 DEQUE - Hàng đợi hai đầu 18 26 69.23%