Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 57 149 38.26%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 55 123 44.72%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 37 67 55.22%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 19 71 26.76%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 13 41 31.71%
848 SALEOFF - Khuyến mại 10 21 47.62%