Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1208 PAY - Mua hàng 18 27 66.67%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%