Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%