#1210. SUMLR - Tổng đoạn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn Thầy Hiếu Hưng Yên - T11/2019

Cho dãy số a_1,a_2,…,a_N 2 số nguyên dương L,R\ (L,R≤N) . Tìm dãy con liên tiếp thỏa mãn:

  • Số lượng phần tử nằm trong đoạn [L,R] ;
  • Tổng các phần tử đạt giá trị lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên dương N,L,R\ (L≤R≤N≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên xác định dãy số a_1,a_2,…,a_N\ (|a_i |≤10^5) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
9 2 3
40 -40 0 3 -5 0 3 0 1
Dữ liệu ra:
4
Giới hạn:
  • 20\% số test có n≤100 ;
  • 40\% số test khác có n≤5000 ;
  • 40\% số test còn lại có n≤10^5 .