Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#43708 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 146 ms 1148 K C++ 17 / 770 B Bill 2021-08-11 4:48:16
#43787 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 148 ms 1532 K C++ 17 / 2 K NSG 2021-08-11 14:44:40
#130298 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 148 ms 1884 K C++ / 949 B Thắng 2024-02-02 3:35:02
#121314 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 148 ms 2008 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-31 16:21:51
#69887 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 150 ms 1104 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-20 1:50:00
#130280 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 151 ms 1852 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-01 16:50:16
#5607 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 155 ms 12640 K C++ 14 / 965 B Trùm CUỐI 2020-04-10 18:03:55
#44959 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 164 ms 1148 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 6:53:36
#42956 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 169 ms 13440 K C++ / 680 B always tle 2021-07-23 10:15:14
#72011 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 173 ms 1148 K C++ 14 / 883 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:38:36
#121344 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 195 ms 3128 K C++ 17 / 3 K Lê Thiên Phú 2024-01-01 4:32:08
#9040 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 219 ms 3184 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-02 10:22:31
#43825 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 259 ms 17660 K C++ / 1 K halone 2021-08-12 4:16:44
#85608 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 519 ms 1864 K C++ 17 (Clang) / 725 B DEATH 2022-06-13 8:25:11
#122356 #1210. SUMLR - Tổng đoạn Accepted 100 571 ms 14332 K C++ 14 / 594 B N02 2024-01-06 16:46:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: