Tên đăng nhập

SNE_Sena

Họ và tên

Trương Tuấn Tú

Chữ ký cá nhân

Đệ Tử Thầy Sena

Đăng ký lúc

2021-12-08 13:37:52

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Happy New Year 2022 2021-12-31 11:16:23
Solution WISEQ 2022-01-10 11:47:51
Solution MINING 2022-01-16 14:43:42
Solution DMT 2022-01-19 1:05:33
Về các kí hiệu khi soạn thảo 2022-01-19 1:07:35

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500