#208. UOCSO - Đếm số ước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho N số nguyên dương a_1,a_2,…,a_N . Với mỗi giá trị a_i, ∀i=1..N , hãy cho biết a_i có bao nhiêu ước số?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa một số nguyên dương N ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a_1,a_2,…,a_N .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên N dòng, dòng thứ i ghi số ước số của a_i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
2 3 5 7 4 8	2
Dữ liệu ra:
2
2
2
3
4

Giới hạn:

  • 60\% số điểm ứng với các test có N≤1000,1≤a_i≤10^3, ∀i=1..N ;
  • 40\% số điểm ứng với các test có N≤1000,1≤a_i≤10^8, ∀i=1..N .