Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 99 169 58.58%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 86 148 58.11%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 68 139 48.92%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 176 556 31.65%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 110 411 26.76%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 76 179 42.46%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 45 144 31.25%
379 NUMTRANS - Ghép số 94 158 59.49%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 66 236 27.97%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 60 136 44.12%
603 COLOR 10 18 55.56%
608 SQUARE 4 9 44.44%
615 BEGIN9 10 46 21.74%
623 LCMSEQ 10 29 34.48%
629 SAMEPAIR 10 24 41.67%
638 VMACHINE 3 6 50.00%
662 BIGMOD 9 37 24.32%
675 COUNTK 0 1 0.00%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 15 66 22.73%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 22 40 55.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 17 67 25.37%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 10 20 50.00%
708 CD2B19 - Ước 5 13 38.46%
709 CD2B20 - Cân đĩa 2 2 100.00%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 0 11 0.00%