Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 66 111 59.46%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 74 130 56.92%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 54 114 47.37%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 119 352 33.81%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 93 334 27.84%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 60 146 41.10%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 40 131 30.53%
379 NUMTRANS - Ghép số 55 77 71.43%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 51 182 28.02%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 44 101 43.56%
603 COLOR 6 11 54.55%
608 SQUARE 3 8 37.50%
615 BEGIN9 8 40 20.00%
623 LCMSEQ 9 28 32.14%
629 SAMEPAIR 9 23 39.13%
638 VMACHINE 1 4 25.00%
662 BIGMOD 6 31 19.35%
675 COUNTK 0 1 0.00%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 12 58 20.69%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 18 35 51.43%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 15 62 24.19%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 8 16 50.00%
708 CD2B19 - Ước 5 13 38.46%
709 CD2B20 - Cân đĩa 2 2 100.00%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 0.00%