Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%