#224. PAPER - Các tấm bìa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bé Bi-Bo có n tấm bìa, trên mỗi tấm bìa có ghi một số nguyên dương trong đoạn [1;10^8] . Bé muốn ghép hai tấm bìa bất kỳ thành một số mới. Như vậy, với n miếng bìa, Bé có thể ghép thành \left\lfloor {\frac{n}{2}} \right\rfloor cặp bìa chứa một số mới. Bé Bi-Bo mới học phép chia hết cho 3 nên Bé muốn đếm xem trong số \left\lfloor {\frac{n}{2}} \right\rfloor số mới thì có bao nhiêu số chia hết cho 3 .

Ví dụ: Nếu bé có 2 tấm bìa ghi 123 99 thì bé có thể ghép thành một trong hai số là 12399 99123 .

Yêu cầu: Bạn hãy đếm số lượng lớn nhất cặp bìa chứa số chia hết cho 3 mà Bé Bi-Bo có thể ghép được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương t là số lượng câu hỏi t\ (1≤t≤10) ;
  • Mỗi câu hỏi có dạng:
    • Dòng đầu chứa số nguyên n\ (1≤n≤10^4) là số lượng miếng bìa mà Bé Bi-Bo có;
    • Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương, số thứ i là số được ghi trên miếng bìa i .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra t dòng, mỗi dòng một số duy nhất là số lượng lớn nhất số mới chia hết cho 3 của câu hỏi tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
3 
123 123 99
6 
1 1 1 23 10 3
Dữ liệu ra:
1
1