Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 96 258 37.21%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 0 2 0.00%
222 IP - Số IP của nhân viên 107 328 32.62%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 76 117 64.96%
224 PAPER - Các tấm bìa 58 109 53.21%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 68 141 48.23%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 72 169 42.60%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 54 99 54.55%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 81 214 37.85%
455 FANUMBER - Số độc thân 106 324 32.72%
458 HFNUMBER - Số có bạn 130 515 25.24%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 25 47 53.19%
604 C3 38 118 32.20%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 26 50 52.00%
1146 PTC - Phần tử chung 5 5 100.00%