Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 50 94 53.19%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 79 211 37.44%
455 FANUMBER - Số độc thân 88 258 34.11%
458 HFNUMBER - Số có bạn 92 281 32.74%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 24 46 52.17%
604 C3 30 99 30.30%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 24 46 52.17%
1146 PTC - Phần tử chung 5 5 100.00%