Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 179 400 44.75%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
222 IP - Số IP của nhân viên 124 477 26.00%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 100 147 68.03%
224 PAPER - Các tấm bìa 67 136 49.26%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 73 215 33.95%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 88 198 44.44%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 101 179 56.42%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 89 250 35.60%
455 FANUMBER - Số độc thân 111 399 27.82%
458 HFNUMBER - Số có bạn 142 580 24.48%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 29 51 56.86%
604 C3 39 121 32.23%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 30 63 47.62%
1146 PTC - Phần tử chung 9 18 50.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 30 114 26.32%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 2 16 12.50%