#466. FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho chuỗi ký tự s gồm các ký tự latin in hoa (A đến Z). Ta gọi một đoạn liên tiếp các ký tự của s có mặt đủ 26 ký tự latin in hoa là một chuỗi con đầy đủ. Hãy tìm một chuỗi con đầy đủ của s có độ dài ngắn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa chuỗi s .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương duy nhất là độ dài chuỗi con đầy đủ ngắn nhất. Nếu không có chuỗi con đầy đủ thì ghi ra -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
ABCDEFHGJIKLMNOPQRUVXYZTSASCWO
Dữ liệu ra:
28
Giải thích:
  • Đoạn tô đậm và gạch chân sau: ABCDEFHGJIKLMNOPQRUVXYZTSASCWO có độ dài 28 ký tự và có mặt đủ 26 ký tự latin in hoa.

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 50\% số điểm có độ dài chuỗi s không quá 1000 ;
  • Subtask \#2: 50\% số điểm còn lại có độ dài chuỗi s không quá 10^5 .