Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
604 C3 42 133 31.58%