Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
604 C3 39 121 32.23%