Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
604 C3 52 168 30.95%