#604. C3

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 1

Cho dãy số nguyên dương gồm N phần tử a_1, a_2, ..., a_N . In ra số lượng cặp (i, j) thỏa mãn:

  • 1 ≤ i ≤ j ≤ N ;
  • a_i + a_j^2 = X với X cho trước.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương N K (N ≤ 10^5, X ≤ 10^9) ;
  • Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương a_1, a_2, ..., a_N (a_i ≤ 500) .

Dữ liệu ra:

  • In ra số cặp (i, j) thỏa mãn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 5
1 2 1

Dữ liệu ra:

1