Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 81 352 23.01%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 370 38.65%
602 KSUM 117 201 58.21%
603 COLOR 17 40 42.50%
604 C3 53 169 31.36%
605 DEMSO 40 119 33.61%
606 CANDY - Chia kẹo 76 169 44.97%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
608 SQUARE 6 65 9.23%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 28 58 48.28%
613 MILITARY 12 27 44.44%
614 ELECTRIC 57 210 27.14%
615 BEGIN9 20 87 22.99%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
617 SUB 35 130 26.92%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
619 INCPOS 13 42 30.95%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
624 TREE 8 17 47.06%
625 FUNCTION 16 19 84.21%