Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 46 164 28.05%
601 MAXSUM 70 175 40.00%
602 KSUM 79 136 58.09%
603 COLOR 7 12 58.33%
604 C3 29 96 30.21%
605 DEMSO 30 81 37.04%
606 CANDY 51 125 40.80%
607 MAKERECT 31 99 31.31%
608 SQUARE 4 9 44.44%
610 LINETRIP 39 100 39.00%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 11 43 25.58%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 19 35 54.29%
613 MILITARY 8 11 72.73%
614 ELECTRIC 37 154 24.03%
615 BEGIN9 10 46 21.74%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 11 18 61.11%
617 SUB 13 73 17.81%
618 COMPRESS 11 21 52.38%
619 INCPOS 4 8 50.00%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 30 47 63.83%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 9 20 45.00%
623 LCMSEQ 10 29 34.48%
624 TREE 6 12 50.00%
625 FUNCTION 15 18 83.33%