Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 60 232 25.86%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 112 274 40.88%
602 KSUM 94 159 59.12%
603 COLOR 15 27 55.56%
604 C3 38 118 32.20%
605 DEMSO 33 89 37.08%
607 MAKERECT 32 100 32.00%
608 SQUARE 4 25 16.00%
610 LINETRIP 40 101 39.60%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 44 27.27%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 20 37 54.05%
613 MILITARY 8 11 72.73%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
615 BEGIN9 10 46 21.74%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 11 18 61.11%
617 SUB 13 73 17.81%
618 COMPRESS 11 21 52.38%
619 INCPOS 4 8 50.00%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 10 21 47.62%
623 LCMSEQ 14 67 20.90%
624 TREE 6 12 50.00%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
626 HARMONY 10 31 32.26%