Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 61 239 25.52%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 119 305 39.02%
602 KSUM 97 162 59.88%
603 COLOR 15 27 55.56%
604 C3 39 121 32.23%
605 DEMSO 33 89 37.08%
606 CANDY - Chia kẹo 57 132 43.18%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
608 SQUARE 5 32 15.63%
610 LINETRIP 41 103 39.81%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 45 26.67%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 20 37 54.05%
613 MILITARY 8 11 72.73%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
615 BEGIN9 14 92 15.22%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 11 18 61.11%
617 SUB 31 130 23.85%
618 COMPRESS 11 25 44.00%
619 INCPOS 4 8 50.00%
620 METTING 20 51 39.22%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 15 27 55.56%
623 LCMSEQ 15 68 22.06%
624 TREE 6 12 50.00%
625 FUNCTION 16 19 84.21%