Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
600 HEIGHT 31 127 24.41%
601 MAXSUM 56 140 40.00%
602 KSUM 55 88 62.50%
603 COLOR 6 11 54.55%
604 C3 26 92 28.26%
605 DEMSO 23 59 38.98%
606 CANDY 41 109 37.61%
607 MAKERECT 25 63 39.68%
608 SQUARE 3 8 37.50%
610 LINETRIP 33 73 45.21%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 8 39 20.51%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 13 28 46.43%
613 MILITARY 6 9 66.67%
614 ELECTRIC 34 142 23.94%
615 BEGIN9 8 40 20.00%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 10 16 62.50%
617 SUB 9 59 15.25%
618 COMPRESS 9 18 50.00%
619 INCPOS 3 7 42.86%
620 METTING 18 46 39.13%
621 POSIPROD - Tích dương 24 35 68.57%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 7 14 50.00%
623 LCMSEQ 9 28 32.14%
624 TREE 5 11 45.45%
625 FUNCTION 11 13 84.62%