#610. LINETRIP

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 3

N điểm nằm trên trục Ox , điểm thứ i có tọa độ X_i . Một người xuất phát từ tọa độ 0 , muốn thực hiện một hành trình đi qua tất cả N điểm trên, mỗi điểm ít nhất một lần rồi quay trở về tọa độ 0 . Hãy cho biết độ dài ngắn nhất của một hành trình như thế.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N (1 ≤ N ≤ 100) - số điểm trên trục Ox ;
  • Dòng tiếp theo gồm N số nguyên X_1, X_2, ..., X_N (|X_i| ≤ 1000) - tọa độ của N điểm.

Dữ liệu ra:

  • In ra độ dài ngắn nhất của hình trình mà người đó thực hiện.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
-3 4 1

Dữ liệu ra:

14
Dữ liệu vào:
4
-3 -3 0 0

Dữ liệu ra:

6
Giải thích:
  • Trong ví dụ thứ nhất, một trong các hình trình ngắn nhất có thể là: 0 → −3 → 1 → 4 → 0 .
  • Trong ví dụ thứ hai, một trong các hình trình ngắn nhất có thể là: 0 → −3 → 0 .