Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 84 26.19%
11 HY004 - Điểm tâm 19 84 22.62%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 24 37 64.86%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 18 45 40.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 22 29 75.86%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 87 17.24%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 18 81 22.22%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 7 9 77.78%
610 LINETRIP 41 103 39.81%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 15 27 55.56%
674 BINHLUAN 0 4 0.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 2 0.00%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 48 170 28.24%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1363 INPOLY - Đa giác 17 30 56.67%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 21 32 65.63%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 11 25 44.00%
5096 AREA - Diện tích 7 7 100.00%