Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 27 126 21.43%
11 HY004 - Điểm tâm 28 105 26.67%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 31 49 63.27%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 21 59 35.59%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 42 57.14%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 121 12.40%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 25 95 26.32%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 8 10 80.00%
610 LINETRIP 44 107 41.12%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 28 57.14%
674 BINHLUAN 0 6 0.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 3 0.00%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 49 178 27.53%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1363 INPOLY - Đa giác 17 32 53.13%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 27 44 61.36%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 14 29 48.28%
5096 AREA - Diện tích 25 32 78.13%
5106 AREA - Diện tích 14 27 51.85%
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10080 LOVELYHUG 2 3 66.67%