Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 81 25.93%
11 HY004 - Điểm tâm 19 79 24.05%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 0 2 0.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 16 41 39.02%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 72 15.28%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 52 26.92%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
610 LINETRIP 40 101 39.60%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 10 21 47.62%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 46 163 28.22%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1363 INPOLY - Đa giác 17 30 56.67%