Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 106 20.75%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%