#1363. INPOLY - Đa giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho đa giác lồi P gồm n điểm A_1,A_2,…,A_n và tập B gồm m điểm B_1,B_2,…,B_m . Với mỗi điểm trong số m điểm trong tập B , xác định xem điểm đó có nằm hoàn toàn bên trong đa giác P hay không.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n\ (3≤n≤5×10^3) là số đỉnh của đa giác lồi;
  • Mỗi dòng trong số n dòng tiếp theo chứa cặp toạ độ của một đỉnh của đa giác lồi, hai số được ghi cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng tiếp theo là số nguyên m\ (2≤m≤10^5) ;
  • m dòng cuối, dòng thứ i\ (1≤i≤m) chứa hai số nguyên x_i,y_i xác định tọa độ điểm B_i . Hai số được phân cách nhau bởi dấu cách là toạ độ.

Các toạ độ là số nguyên có trị tuyệt đối không vượt quá 10^6 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra m dòng, dòng thứ i\ (1≤i≤m) chứa câu trả lời cho điểm B_i . Ghi 1 nếu điểm điểm B_i nằm hoàn toàn bên trong đa giác. Ghi 0 nếu điểm B_i nằm trên cạnh hoặc nằm ngoài đa giác.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
-2 3
-2 -1
3 -1
3 3
3
1 2
-2 1
4 1
Dữ liệu ra:
1
0
0

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có n,m≤1000 ;
  • 30\% số test khác tương ứng 30\% số điểm có n≤5000; m≤10^4 ;
  • 40\% số test còn lại tương ứng 40\% số điểm có n≤5000;m≤10^5 .